Nghe Kinh Thánh Bản Truyền Thống

...
Bản Truyền Thống - Miền Nam

Cựu Ước & Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh Bản Hiệu Đính

...
Bản Hiệu Đính - Miền Nam

Cựu Ước & Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org
...
Bản Hiệu Đính - Miền Bắc

Cựu Ước & Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org
...
Bản Hiệu Đính - Miền Nam

Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới

...
Bản Dịch Mới - Miền Nam

Cựu Ước & Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org
...
Bản Dịch Mới - Miền Bắc

Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh Bản BD2011

...
Bản BD2011 - Miền Nam

Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org
...
Bản BD2011 - Miền Bắc

Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh Bản Phổ Thông

...
Bản Phổ Thông - Miền Nam

Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org
...
Bản Phổ Thông - Miền Bắc

Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org